peotect

V Fumaxu se zavedamo, da je ključnega pomena varovanje zasnove strank. Fumax skrbi, da zaposleni tretjim osebam ne bodo razkrili nobenih projektnih dokumentov, razen če jih stranke pisno odobrijo.

Na začetku sodelovanja bomo podpisali NDA za vsako stranko. Tipičen vzorec NDA, kot je prikazano spodaj:

VZAJEMNI DOGOVOR O RAZKRITJU

Ta sporazum o medsebojnem nerazkrivanju podatkov ("sporazum") je sestavljen in sklenjen v ta DDMMYY z:

Fumax Technology Co, Ltd kitajska družba / korporacija ("XXX"), s glavnim sedežem podjetja 27-05 #, vzhodni blok, trg YiHai, cesta Chuangye, Nanshan, Shenzhen, Kitajska 518054, 

in;

Stranka Company, s glavnim poslovnim prostorom, ki se nahaja na 1609 av.

v nadaljnjem besedilu "pogodbenica" ali "pogodbenice". Veljavnost tega dokumenta je 5 let od datuma podpisa.

WITNESSETH:

OB UPOŠTEVANJU, da nameravata pogodbenici preučiti vzajemne poslovne priložnosti in si lahko v zvezi s tem medsebojno razkrijeta zaupne ali lastniške informacije.

ZDAJ SE zato pogodbenici dogovorita o naslednjem:

ČLEN I - LASTNIŠKE INFORMACIJE

Za namene tega sporazuma "zaščitene informacije" pomenijo kakršne koli pisne, dokumentarne ali ustne informacije, ki jih katera koli pogodbenica razkrije drugi in jih pogodbenica razkrije označi z legendo, žigom, nalepko ali drugo oznako, ki označuje njeno lastniško ali zaupno naravo , vključno z, vendar ne omejeno na, (a) poslovnimi informacijami, načrtom, trženjem ali tehnično naravo, (b) modeli, orodji, strojno in programsko opremo ter (c) vsemi dokumenti, poročili, memorandumi, opombami, datotekami ali analizami pogodbenica prejemnica ali v njenem imenu, ki vsebujejo, povzemajo ali temeljijo na zgoraj navedenem. „Zaščitene informacije“ ne vključujejo informacij, ki:

(a) je javno dostopen pred datumom tega sporazuma;

(b) postane javno dostopen po datumu tega sporazuma z nobenim nezakonitim dejanjem pogodbenice prejemnice;

(c) ga razkrije stranka, ki razkrije, brez podobnih omejitev njihove pravice do uporabe ali razkritja;

(d) pogodbenica prejemnica jo upravičeno pozna brez kakršnih koli lastniških omejitev v času prejema takšnih informacij od pogodbenice, ki razkrije, ali postane pogodbenica prejemnica upravičeno znana brez lastniških omejitev iz vira, ki ni pogodbenica, ki razkrije;

(e) pogodbenica prejemnica jo neodvisno razvijejo osebe, ki niso imele neposrednega ali posrednega dostopa do lastniških informacij; ali

(f) mora biti predložen po odredbi pristojnega sodišča ali veljavnem upravnem ali vladnem pozivu pod pogojem, da pogodbenica prejemnica o takem dogodku takoj obvesti pogodbenico, ki razkriva informacije, tako da lahko pogodbenica, ki razkrije, zahteva ustrezen zaščitni nalog.

 

Za namene zgornjih izjem se razkritja, ki so posebna, npr. Glede inženirskih in oblikovalskih praks in tehnik, izdelkov, programske opreme, storitev, obratovalnih parametrov itd., Ne štejejo za zgoraj navedena izjema samo zato, ker jih splošna razkritja, ki so v javni lasti ali v lasti prejemnika. Poleg tega se za katero koli kombinacijo lastnosti ne šteje v zgornje izjeme zgolj zato, ker so posamezne lastnosti v javni lasti ali v lasti prejemnika, ampak le, če sta sama kombinacija in njeno načelo delovanja v javnosti domeno ali v lasti pogodbenice prejemnice.

 

II. ČLEN - ZAUPNOST

(a) Pogodbenica prejemnica zaščiti vse lastniške informacije pogodbenice razkritje kot zaupne in zaščitene informacije in, razen s predhodnim pisnim soglasjem pogodbenice razkritje ali če je drugače določeno drugače, teh lastniških informacij ne sme razkriti, kopirati ali razširjati kateri koli drug posameznik, družba ali subjekt za obdobje petih (5) let od datuma razkritja.

(b) Razen v zvezi s katerim koli skupnim projektom pogodbenic pogodbenica prejemnica ne uporablja lastnih informacij pogodbenice, ki razkriva informacije, v lastno korist ali v korist katerega koli drugega posameznika, korporacije ali subjekta; za večjo gotovost je vložitev patentne prijave v skladu z zakonodajo katere koli države s strani pogodbenic prejemnic, ki neposredno ali posredno temelji na lastniških informacijah pogodbenice, ki razkrije, strogo prepovedana in če bi takšna prijava patenta ali registracija patenta kršila V tem sporazumu se vse pravice pogodbenic prejemnic v zvezi z omenjeno prijavo patenta ali registracijo patenta v celoti posredujejo pogodbenici, ki razkrije, brez stroškov za slednjo in poleg kakršnega koli drugega povračila škode.

(c) Pogodbenica prejemnica ne sme razkriti vseh ali katerega koli dela lastniških informacij pogodbenice razkritju nobenim povezanim podjetjem, agentom, častnikom, direktorjem, zaposlenim ali predstavnikom (skupaj "predstavniki") pogodbenice prejemnice, razen v primeru potrebe po vedeti osnovo. Pogodbenica prejemnica se strinja, da bo obvestila katerega koli svojega predstavnika, ki prejme lastniške informacije pogodbenice, ki razkrije, o njihovi zaupnosti in lastniški naravi ter o obveznostih takšnega predstavnika v zvezi z vzdrževanjem takih lastniških informacij v skladu s pogoji tega sporazuma.

(d) Pogodbenica prejemnica bo z enako mero skrbnosti zaščitila zaupnost lastniških informacij, ki ji bodo razkrite, kot za zaščito svojih lastniških informacij, vendar bo v vsakem primeru uporabila vsaj razumno mero skrbnosti. Vsaka pogodbenica trdi, da takšna stopnja oskrbe zagotavlja ustrezno zaščito lastnih podatkov.

(e) Pogodbenica prejemnica pisno obvesti pogodbenico, ki razkrije, o morebitni zlorabi ali zlorabi katere koli osebe s strani lastniških podatkov pogodbenice razkritje, za katero je pogodbenica prejemnica seznanjena.

(f) vse dokumente ali materiale, ki jih predloži pogodbenica, ki razkrije, ali v njenem imenu, in vse druge lastniške informacije v kakršni koli obliki, vključno z dokumenti, poročili, memorandumi, opombami, datotekami ali analizami, ki jih pripravi pogodbenica prejemnica ali v njenem imenu, vključno z vsemi kopijami takšnega gradiva, pogodbenica prejemnica iz kakršnega koli razloga na pisno zahtevo pogodbenice razkritje takoj vrne pogodbenici, ki razkrije.

 

III. ČLEN - BREZ DOVOLJENJ, GARANCIJ ALI PRAVIC

Nobena licenca pogodbenici prejemnici v skladu s kakršno koli poslovno skrivnostjo ali patentom se ne podeljuje ali ne nakazuje s posredovanjem lastniških informacij ali drugih informacij tej pogodbenici in nobena od posredovanih ali izmenjanih informacij ne predstavlja nobenega zastopanja, garancije, zagotovila, garancije ali spodbude kršitev patentov ali drugih pravic drugih. Poleg tega razkritje lastniških informacij s strani pogodbenice, ki razkrije, ne predstavlja ali vključuje kakršnega koli zastopanja ali jamstva glede točnosti ali popolnosti takih informacij.

 

IV. ČLEN - PRAVNA SREDSTVA

Vsaka pogodbenica prejemnica priznava, da so lastniške informacije pogodbenice, ki razkriva, osrednjega pomena za poslovanje pogodbenice, ki razkriva, in da jih je pogodbenica, ki razkrije, razvila s precejšnjimi stroški. Vsaka pogodbenica prejemnica nadalje priznava, da odškodnina ne bi bila primerno sredstvo za kakršno koli kršitev tega sporazuma s strani pogodbenice prejemnice ali njenih predstavnikov in da lahko pogodbenica, ki razkrije, dobi opustitveno ali drugo pravično oprostitev za odpravo ali preprečitev kakršne koli kršitve ali grožnje kršitve tega sporazuma. pogodbenica sprejemnica ali kateri koli njen predstavnik. Takšno pravno sredstvo se ne šteje za izključno pravno sredstvo za kakršno koli takšno kršitev tega sporazuma, temveč je poleg vseh drugih pravnih sredstev, ki so na voljo pogodbenici, ki razkriva, v skladu z zakonom.

 

ČLEN V - BREZ PRIPRAVE

Razen predhodnega pisnega soglasja druge stranke nobena stranka niti kateri koli njen predstavnik ne bo zahteval ali zahteval, da se za zaposlitev zaprosi kateri koli uslužbenec druge stranke v obdobju petih (5) let od datuma tega sklepa. Za namene tega oddelka navajanje ne vključuje nagovarjanja zaposlenih, kadar je nagovarjanje izključno z oglaševanjem v periodičnih publikacijah splošnega obtoka ali s podjetjem za iskanje zaposlenih v imenu stranke ali njenih predstavnikov, če stranka ali njeni predstavniki niso usmerite ali spodbudite takšno iskalno podjetje, naj zaprosi točno imenovanega zaposlenega ali drugo stranko.

 

VII. ČLEN - RAZNO

(a) Ta sporazum vsebuje celoten dogovor med pogodbenicama in nadomešča vsa predhodna pisna in ustna razumevanja v zvezi s tem sporazumom. Ta sporazum se ne sme spreminjati, razen s pisnim sporazumom, ki sta ga podpisali obe pogodbenici.

(b) Zasnovo, razlago in izvajanje tega sporazuma, pa tudi pravna razmerja pogodbenic, ki izhajajo iz tega sporazuma, urejajo in razlagajo v skladu s kanadsko zakonodajo, ne glede na njeno izbiro ali kolizijske določbe. .

(c) Razume se in strinja se, da nobena pogodbenica ne bo odpovedala ali odlašala pri uresničevanju katere koli pravice, pooblastila ali privilegija po tej pogodbi in se ne bo odrekla nobenemu ali delnemu njihovemu izvrševanju ali uveljavljanje katere koli druge pravice, pooblastila ali privilegija po tej pogodbi. Nobena odpoved nobenih pogojev te pogodbe se ne šteje za odpoved kakršni koli poznejši kršitvi katerega koli pogoja. Vse opustitve morajo biti v pisni obliki in podpisane s strani stranke, ki želi biti zavezana.

(d) Če bo kateri koli del tega sporazuma neizvršljiv, bo preostanek tega sporazuma kljub temu ostal v polni veljavi.

(e) Razkritje lastniških informacij po tej pogodbi ne pomeni nobene od pogodbenic (i), da sklene nadaljnje sporazume ali pogajanja z drugo pogodbenico ali da o njih razkrije nadaljnje razkritje, (ii) da se vzdrži kakršen koli dogovor ali pogajanja s katero koli tretjo osebo v zvezi z isto ali katero koli drugo temo ali (iii) da se vzdrži opravljanja svojih poslov na kakršen koli način, ki ga sama izbere; pod pogojem, da pogodbenica prejemnica v zvezi s prizadevanji iz pododstavkov (ii) in (iii) ne krši nobene določbe tega sporazuma.

(f) Če ni zakonsko določeno drugače, nobena pogodbenica ne sme objaviti nobene javne objave v zvezi s tem sporazumom ali z njim povezanimi razpravami brez predhodne pisne odobritve druge pogodbenice.

(g) Določbe tega sporazuma so v korist pogodbenic tega sporazuma in njihovih dovoljenih naslednikov in odstopnikov, nobena tretja stranka pa si ne sme prizadevati za uveljavitev ali bo imela koristi od teh določb.

V POTRDITEV TEGA sta pogodbenici sklenili ta sporazum od prvega zgoraj napisanega datuma.