peotect

Pri Fumaxu se zavedamo, da je ključnega pomena ohraniti zaupnost oblikovanja strank.Fumax zagotavlja, da zaposleni ne bodo razkrili nobenih projektnih dokumentov tretjim osebam, razen če stranka to pisno odobri.

Na začetku sodelovanja bomo za vsako stranko podpisali NDA.Tipičen vzorec NDA, kot je prikazano spodaj:

DOGOVOR O MEDSEBOJNEM NERAZKRITJU

Ta sporazum o medsebojnem nerazkrivanju (»pogodba«) je sklenjen in vpisan v ta DDMMLLL med:

Fumax Technology Co., Ltd.KITAJSKA družba/korporacija (»XXX«), s sedežem na naslovu 27-05#, East block, YiHai square, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, Kitajska 518054,

in;

StrankaCompany, s sedežem na naslovu 1609 av.

v nadaljevanju v tem sporazumu imenovana "pogodbenica" ali "pogodbenici".Veljavnost tega dokumenta je 5 let od datuma podpisa.

PRIČA:

KER pogodbenici nameravata raziskati skupne poslovne priložnosti in lahko v zvezi s tem druga drugi razkrijeta zaupne ali zaščitene informacije.

SEDAJ, ZATO, se pogodbenici strinjata o naslednjem:

ČLEN I – ZAŠČITNIŠKI PODATKI

Za namene te pogodbe "zaščitene informacije" pomenijo kakršne koli pisne, dokumentarne ali ustne informacije, ki jih ena od pogodbenic razkrije drugi in jih pogodbenica, ki je razkrila, označi z legendo, žigom, etiketo ali drugo oznako, ki označuje njihovo lastniško ali zaupno naravo. , vključno, a ne omejeno na (a) informacije poslovne, načrtovalske, trženjske ali tehnične narave, (b) modele, orodja, strojno in programsko opremo ter (c) vse dokumente, poročila, memorandume, opombe, datoteke ali analize pripravila pogodbenica prejemnica ali v njenem imenu, ki vsebujejo, povzemajo ali temeljijo na katerem koli od prej navedenega."Zaščitene informacije" ne vključujejo informacij, ki:

(a) je javno dostopen pred datumom te pogodbe;

(b) postane javno dostopen po datumu te pogodbe brez napačnega dejanja pogodbenice prejemnice;

(c) ga stranka, ki je razkrila, posreduje drugim brez podobnih omejitev njihove pravice do uporabe ali razkritja;

(d) je upravičeno znana pogodbenici prejemnici brez kakršnih koli lastniških omejitev v času prejema takšnih informacij od pogodbenice, ki je razkrila, ali postane pogodbenici prejemnici upravičeno znana brez lastniških omejitev iz vira, ki ni pogodbenica, ki je podatke razkrila;

(e) je neodvisno razvila pogodbenica prejemnica s strani oseb, ki niso imele neposrednega ali posrednega dostopa do zaščitenih informacij;oz

(f) mora biti predložen na podlagi odredbe pristojnega sodišča ali veljavnega upravnega ali vladnega sodnega poziva, pod pogojem, da pogodbenica prejemnica nemudoma obvesti pogodbenico, ki je razkrila podatke o takem dogodku, tako da lahko pogodbenica, ki je razkrila podatke, zaprosi za izdajo ustrezne zaščitne odredbe.

 

Za namene zgornjih izjem se razkritja, ki so specifična, npr. glede inženirskih in oblikovalskih praks in tehnik, izdelkov, programske opreme, storitev, delovnih parametrov itd., ne štejejo za zgoraj navedene izjeme zgolj zato, ker jih zajema splošna razkritja, ki so v javni domeni ali v lasti prejemnika.Poleg tega se za katero koli kombinacijo funkcij ne šteje, da spada v zgoraj navedene izjeme samo zato, ker so njene posamezne lastnosti v javni domeni ali v lasti prejemnika, ampak le, če sta sama kombinacija in njeno načelo delovanja javno dostopna. domeni ali v lasti pogodbenice prejemnice.

 

ČLEN II – ZAUPNOST

(a) Pogodbenica prejemnica varuje vse zaščitene informacije pogodbenice, ki jih je razkrila, kot zaupne in zaščitene informacije in, razen s predhodnim pisnim soglasjem pogodbenice, ki jih je razkrila, ali kot je drugače izrecno določeno v tem dokumentu, takšnih zaščitenih informacij ne bo razkrila, kopirala ali distribuirala kateri koli drug posameznik, družba ali subjekt za obdobje petih (5) let od datuma razkritja.

(b) Razen v zvezi s kakršnim koli skupnim projektom med pogodbenicama pogodbenica prejemnica ne bo na noben način uporabljala lastniških informacij pogodbenice, ki jih je razkrila, v lastno korist ali v korist katerega koli drugega posameznika, družbe ali subjekta;za večjo gotovost je strogo prepovedana vložitev patentne prijave po zakonodaji katere koli države s strani pogodbenic prejemnic, ki neposredno ali posredno temelji na lastniških informacijah pogodbenice, ki je razkrila, in če je katera koli taka patentna prijava ali registracija patenta v nasprotju z v tem sporazumu se vse pravice pogodbenic prejemnic glede omenjene patentne prijave ali registracije patenta v celoti prenesejo na pogodbenico, ki je razkrila, brez stroškov za slednjo in poleg vseh drugih nadomestil za škodo.

(c) Pogodbenica prejemnica ne sme razkriti vseh ali katerega koli dela Zaščitenih informacij pogodbenice prejemnice nobenim podružnicam, zastopnikom, uradnikom, direktorjem, zaposlenim ali predstavnikom (skupaj »predstavniki«) pogodbenice prejemnice, razen v primeru potrebe po poznati osnovo.Pogodbenica prejemnica se strinja, da bo obvestila katerega koli od svojih predstavnikov, ki prejmejo Zaščitene informacije pogodbenice, ki jih razkriva, o njihovi zaupni in zaščiteni naravi ter o obveznostih takega Predstavnika v zvezi z vzdrževanjem takšnih Zaščitenih informacij v skladu s pogoji te pogodbe.

(d) Pogodbenica prejemnica uporabi enako stopnjo skrbnosti za zaščito zaupnosti zaščitenih informacij, ki so ji bile razkrite, kot jo uporablja za zaščito lastnih lastniških informacij, vendar bo v vseh primerih uporabila vsaj razumno stopnjo skrbnosti.Vsaka pogodbenica izjavlja, da taka stopnja skrbnosti zagotavlja ustrezno zaščito njenih lastniških informacij.

(e) Pogodbenica prejemnica nemudoma pisno obvesti pogodbenico, ki je podatke razkrila, o kakršni koli nezakoniti prilasti ali zlorabi zaščitenih informacij pogodbenice, ki jih je razkrila, s katero je pogodbenica prejemnica seznanjena.

(f) vse dokumente ali materiale, ki jih posreduje pogodbenica, ki razkrije, ali so predloženi v njenem imenu, in vse druge zaščitene informacije v kakršni koli obliki, vključno z dokumenti, poročili, memorandumi, opombami, datotekami ali analizami, ki jih pripravi pogodbenica prejemnica ali v njenem imenu, vključno z vsemi kopijami takega gradiva, pogodbenica prejemnica nemudoma vrne stranki, ki je razkrila, na pisno zahtevo pogodbenice, ki je razkrila iz katerega koli razloga.

 

ČLEN III – BREZ LICENC, JAMSTEV ALI PRAVIC

Pogodbenici prejemnici ni podeljena ali implicitna nobena licenca v okviru katere koli poslovne skrivnosti ali patenta s posredovanjem lastniških informacij ali drugih informacij takšni stranki in nobena od posredovanih ali izmenjanih informacij ne predstavlja nobene izjave, jamstva, jamstva ali spodbude v zvezi z kršitev patentov ali drugih pravic drugih.Poleg tega razkritje zaščitenih informacij s strani stranke, ki jih je razkrila, ne predstavlja ali vključuje nobene izjave ali jamstva glede točnosti ali popolnosti takih informacij.

 

ČLEN IV – PRAVNO SREDSTVO ZA KRŠITEV

Vsaka pogodbenica prejemnica priznava, da so lastniške informacije pogodbenice, ki razkriva, osrednjega pomena za poslovanje pogodbenice, ki jih razkriva, in da jih je pogodbenica, ki jih razkriva, razvila s strani ali zanjo z velikimi stroški.Vsaka pogodbenica prejemnica nadalje priznava, da odškodnina ne bi bila primerno pravno sredstvo za kakršno koli kršitev te pogodbe s strani pogodbenice prejemnice ali njenih predstavnikov in da lahko pogodbenica, ki razkrije podatke, pridobi sodno prepoved ali drugo pravično pravno sredstvo za odpravo ali preprečitev kakršne koli kršitve ali grožnje kršitve te pogodbe. s strani pogodbenice prejemnice ali katerega koli od njenih predstavnikov.Takšno pravno sredstvo se ne šteje za izključno pravno sredstvo za kakršno koli tako kršitev te pogodbe, ampak je dodatek k vsem drugim pravnim sredstvom, ki so na voljo pogodbenici, ki je razkrila informacije, po zakonu ali pravičnosti.

 

V. ČLEN – BREZ NAGOVARJANJA

Razen predhodnega pisnega soglasja druge stranke, nobena stranka, niti kateri koli od njunih predstavnikov ne bo nagovarjal ali povzročil, da bi bil navabljen k zaposlitvi katerega koli zaposlenega druge stranke za obdobje petih (5) let od datuma te pogodbe.Za namene tega razdelka zbiranje ne vključuje pridobivanja zaposlenih, kadar je tako pridobivanje izključno z oglaševanjem v periodičnih publikacijah v splošni nakladi ali podjetju za iskanje zaposlenih v imenu stranke ali njenih predstavnikov, dokler stranka ali njeni predstavniki niso usmerjati ali spodbujati takšno iskalno podjetje, da pridobi posebej imenovanega zaposlenega ali drugo stranko.

 

ČLEN VII – RAZNO

(a) Ta pogodba vsebuje celoten dogovor med pogodbenicama in nadomešča vse predhodne pisne in ustne dogovore v zvezi s predmetom te pogodbe.Ta pogodba se ne sme spreminjati, razen s pisnim dogovorom, ki ga podpišeta obe stranki.

(b) Sestavo, razlago in izvajanje te pogodbe ter pravne odnose pogodbenic, ki izhajajo iz te pogodbe, bodo urejali in razlagali v skladu z zakonodajo Kanade, ne glede na izbiro ali kolizijo zakonskih določb te .

(c) Razume se in se strinja, da nobena neuspeh ali zamuda ene od pogodbenic pri uveljavljanju katere koli pravice, pooblastila ali privilegija po tej pogodbi ne velja za odpoved tej pravici, niti nobena posamezna ali delna uveljavitev le-teh ne izključuje kakršnega koli drugega ali nadaljnjega uveljavljanja ali uveljavljanje katere koli druge pravice, pooblastila ali privilegija iz te pogodbe.Nobena opustitev katerega koli določila ali pogojev te pogodbe se ne šteje za opustitev kakršne koli poznejše kršitve katerega koli določila ali pogoja.Vse opustitve morajo biti pisne in podpisane s strani stranke, ki se zavezuje.

(d) Če se kateri koli del te pogodbe šteje za neizvršljivega, ostane preostanek te pogodbe v polni veljavi.

(e) Razkritje zaščitenih informacij po tej pogodbi se ne razlaga tako, da katero koli od pogodbenic zavezuje (i) k sklenitvi kakršnega koli nadaljnjega sporazuma ali pogajanj z drugo pogodbenico ali k kakršnemu koli nadaljnjemu razkritju drugi pogodbenici, (ii) da se vzdrži sklepanja kakršnega koli dogovora ali pogajanja s katero koli tretjo osebo v zvezi z isto ali katero koli drugo vsebino, ali (iii) da se vzdrži opravljanja svojega posla na kakršen koli način, ki ga izbere;pod pogojem, da pogodbenica prejemnica v zvezi s prizadevanji po pododstavkih (ii) in (iii) ne krši nobene določbe tega sporazuma.

(f) Razen če zakon ne zahteva drugače, nobena pogodbenica ne sme dati nobene javne objave v zvezi s tem sporazumom ali z njim povezanimi razpravami brez predhodne pisne odobritve druge pogodbenice.

(g) Določbe te pogodbe so v korist pogodbenic in njihovih pooblaščenih naslednikov ter prevzemnikov in nobena tretja oseba ne sme poskušati uveljaviti teh določb ali imeti koristi od njih.

V POTRDITEV TEGA sta pogodbeni stranki podpisali to pogodbo na prvi zgoraj navedeni datum.